Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku został założony w 2005 roku z inicjatywy pani Marii Dominiki Inkielman, działającej początkowo jako koordynator UTW z ramienia TMM, a potem jak pierwszy prezes organizacji. Przez cały rok akademicki 2005/06 Uniwersytet był jedną z form działalności Towarzystwa Miłośników Milanówka ucząc się, nawiązując kontakty, zdobywając sympatyków. Nasza działalność polegała głównie na organizowaniu spotkań z ciekawymi ludźmi.

Od października 2006 roku postanowiliśmy działać samodzielnie.

W pierwszym roku działalności odbyły się 22 spotkania . przeciętnie 2 razy w miesiącu i poświęcone były takim grupom tematycznym jak: zdrowie, kultura i sztuka, media, nauka, prawo, infrastruktura, ekologia. Dzięki zaangażowaniu się prezesa TMM pana Andrzeja Pettyna wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykładowców i prezenterów bezpłatnie. Im zawdzięczamy sukces pierwszego roku naszej działalności.

Od 1 grudnia 2006 r Stowarzyszenie Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją pozarządową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, posiada osobowość prawną. Prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz na rzecz ogółu osób starszych. W roku akademickim 2006/07 do MU3W zapisało się 82 słuchaczy w tym 90% słuchaczy, to osoby ze średnim i wyższym wykształceniem. Wiek uczestników jest zróżnicowany: 40-82 lata. Patronat nad naszą działalnością objął Burmistrz Miasta pan Jerzy Wysocki.

Głównym celem organizacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej w różnych dziedzinach: kształcenie ustawiczne ludzi starszych, aktywizacja społeczna poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej, inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska osób starszych w tym również niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych.

Nad utrzymaniem wysokiego poziomu merytorycznego zajęć organizowanych przez Uniwersytet powołaliśmy z głosem doradczym Radę Programową . która składa się z 13 osób, w tym 6 profesorów wyższych uczelni.

W roku akademickim 2006/07 przeprowadzono 15 wykładów (2 razy w miesiącu) obejmowały one różne dziedziny m.in.: medycynę, psychologię, socjologię, kulturoznawstwo, nauki społeczne,filozofię.. Spotkania odbywały się w ZS .nr 3 przy ul. Żabie Oczko.

W ramach zajęć dodatkowych w I i II semestrze słuchacze korzystali: z bezpłatnych warsztatów komputerowych – 36 osob, z płatnych zajęć j. angielskiego po 16 osób w semestrze, z gimnastyki leczniczej na basenie w Grodzisku Maz. 18 osób, w I i II semestrze , z gimnastyki chińskiej w I semestrze 16 osób w II tylko 7 ponieważ w sali OSP było bardzo zimno.

W czasie przerwy semestralnej 47 słuchaczy pojechało do teatru Komedia. autokar na dojazd był sponsorowany. W maju zorganizowany był wyjazd edukacyjny do Pałacu w Radziejowicach.- autokar opłacony z pieniędzy MU3W.

W II semestrze oprócz zajęć planowych (wykłady seminaria) MU3W zorganizował oraz udostępnił dla chętnych mieszkańców naszego miasta akcję o nazwie „Kobieta bezpieczna” Udział w szkoleniu wzięło 50 osób. Były to zajęcia teoretyczne (z udziałem: sędziego, adwokata, psychologa, komendanta policji i straży miejskiej, instruktora pierwszej pomocy) oraz praktyczne (z udziałem techników walk samoobrony). Akcja mogła być prowadzona dzięki dofinansowaniu przez Miasto, ponieważ MU3W przystąpił do konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007r.

W ramach MU3W odbywały się zajęcia dodatkowe: bezpłatne warsztaty komputerowe, lektorat z języka angielskiego dla grupy początkującej i zaawansowanej, zajęcia gimnastyki leczniczej na basenie w Grodzisku Maz., zajęcia gimnastyki chińskiej.

Od kwietnia 2007 r. rozszerzyliśmy naszą działalność o prowadzenie „Saloniku”. Mieścił się tymczasowo w salce katechetycznej przy Kościele Św Jadwigi . Spotkania odbywały się w raz w tygodniu Były to spotkania z poetami, dziennikarzami, z ciekawymi ludźmi- a wszystko to przy kawie i herbacie.

W maju 2007r. przystąpiliśmy do konkursu dla UTW organizowanego przez Fundację Polsko Amerykańską z projektem o nazwie „Całe życie jest szkoła” i otrzymaliśmy grant. Celem projektu jest przede wszystkim aktywizacja i integracja między pokoleniowa. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie 15 wykładów dla słuchaczy MU3W i 4 seminaria wspólnie dla Uniwersytetu i członków TMM Stworzenie strony internetowej MU3W i działanie zespołu teatralnego w ramach współpracy z Gimnazjum Społecznym.