Lektoraty języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego

Zadanie

Ogólnym celem prowadzonych kursów jest opanowanie przez słuchaczy w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację językową w różnych sytuacjach życia codziennego.. Formy pracy różnorodne a szczególny nacisk lektor kładzie na sprawność językową z zakresu mówienia, słuchania, rozumienia tekstu czytanego i pisanego. Zajęcia z lektorem prowadzone będą z wykorzystaniem podręcznika, środków audio, ćwiczeń językowych. zgodnie z autorskim programem nauczania załączonym do umowy lektora z MU3W.

Uzasadnienie

Każdy język obcy daje ci nowe życie; jeżeli znasz tylko jeden, żyjesz tylko raz” – to czeskie przysłowie jest mottem naszej nauki języków obcych. Wiek nie tylko nie przeszkadza w nauce języków obcych, ale nie przeszkadza też w nabywaniu żadnych innych kompetencji intelektualnych, nawet jeśli uczymy się ich od początku!

Po stronie zalet uczenia się nieznanego języka przez osoby dojrzałe znajdują się takie czynniki jak dążenie i motywacja do nauki języka, które grają kluczową rolę w jakości języka, jakim będziemy się posługiwać Jedną z form aktywizacji starszych ludzi są uniwersytety trzeciego wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję psychiczną i fizyczną.

Jednym z wielu zadań statutowych naszego Uniwersytetu jest współpraca z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku, szkołami wyższymi, organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby w wieku 50+

Znajomość języków obcych zyskuje we współczesnym świecie coraz większe znaczenie.

Szczególnie ważne jest dla nas – Polaków, ponieważ nasz język ojczysty nie posiada zasięgu języka światowego. Dziś nikt już nie kwestionuje faktu, że znajomość języków obcych jest   wymogiem aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie. Człowiek rozumiejąc język innych ludzi, zaczyna rozumieć ich samych i ich kulturę, a co się z tym wiąże, sam staje się bardziej otwarty na innych i bardziej tolerancyjny.

Od wielu lat granice Europy stoją otworem dla Polaków chcących poznać nowe kraje i ich kulturę. Wśród podróżujących po jej zakątkach są  też osoby starsze, dla których  znajomość języków obcych jest bardzo ważna. Znajomość języków obcych otwiera także dostęp do internetowych zasobów wiedzy światowej coraz chętniej wykorzystywanych przez seniorów.

Nasze miasto ma partnerską wymianę z Welzheim w Niemczech. Utrzymujemy kontakty z UTW we Francji – Już trzy razy gościliśmy grupy Francuzów w Milanówku i trzykrotnie odwiedzaliśmy Francję. W maju byliśmy w Londynie ale pragniemy poznać też inne miasta Anglii.

Kluczem do porozumienia jest znajomość języków obcych. Prowadzone na Uniwersytecie kursy angielskiego, francuskiego i niemieckiego mają  nie tylko za zadanie poszerzenie sprawności komunikacji językowej naszych słuchaczy, ale także lepsze poznanie kultury i życia codziennego Anglii, Francji, Niemiec. 

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Znajomość języków w stopniu podstawowym i średnio zaawansowanym. Umiejętność prowadzenia prostych konwersacji, Pisanie prostych pism, listów, wypełnianie formularzy, pisanie prostych tekstów użytkowych różnego rodzaju np. kartka z urlopu, e-maile, listy prywatne. Wzrost aktywności seniorów w kontaktach zagranicznych, np. na wycieczkach. Zainteresowanie seniorów globalnymi serwisami internetowymi.

Czas trwania projektu: 6 październik – 31 grudnia 2014 r  (3  X 20 godz zajęć)

Koszt ogólny 6600 zł, dotacja Burmistrza 6000 zł.